YUSUF, S. M.; SYARQIYAH, I. N.; ARRAZAQ, N. R. ARLOKA MAP: MEDIA PENGENALAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DI KAWASAN CANDI PRAMBANAN. Berkala Arkeologi, [S. l.], v. 39, n. 2, p. 235–256, 2019. DOI: 10.30883/jba.v39i2.342. Disponível em: https://berkalaarkeologi.kemdikbud.go.id/index.php/berkalaarkeologi/article/view/342. Acesso em: 23 may. 2024.