TY - JOUR AU - Novida Abbas PY - 1981/03/31 Y2 - 2019/11/18 TI - Ragam Hias Pada Kompleks Makam Sunan Drajat JF - Berkala Arkeologi JA - berkalaarkeologi VL - 2 IS - 1 SE - Articles DO - 10.30883/jba.v2i1.287 UR - https://berkalaarkeologi.kemdikbud.go.id/index.php/berkalaarkeologi/article/view/287 AB - Proses kedatangan dan penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa, telah banyak dibicarakan oleh para ahli. Bukti pertama mengenai eksistensi Islam di Jawa adalah nisan kubur Fatimah binti Maimun bin Hibatullah di Leran (Gresik) yang berangka tahun 475 H atau 1082 M (Uka Tjandrasasmita; 1976: 2). Selanjutnya Islam dikembangkan melalui proses perdagangan dan perkawinan. Lambat laun timbullah kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam menggantikan kerajaan-kerajaan Hindu, seperti misalnya Demak, Banten dan Cirebon. ER -